ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: Chlorobutan

Chlorobutan

Merck/ Sigma 1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 109-69-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃Cl., for liquid chromatography
× پشتیبانی آنلاین