ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: جی سی

Inlet septa, non-stick, 11 mm, 50/pk

Inlet septa, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 mm, 50/pk

ALS syringe, 10 µL

ALS Syringe, 10 µL, fixed needle, 23-26s/42/cone

Carrier Gas Cleaning Kit

Helium-Specific Carrier Gas Cleaning Kit

Column nut

Column nut for GC capillaries, 2/pk

Inlet liner

Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated, low pressure drop 870 µL

Inlet liner

Inlet liner, split, single taper, glass wool, deactivated

Inlet septa, non-stick, 11 mm, 50/pk

Inlet septa, bleed and temperature optimized (BTO), non-stick, 11 mm, 50/pk

ALS syringe, 10 µL

ALS syringe, 10 µL, fixed needle, 23/42/cone

TRACE™ 1600 Series Gas Chromatograph

Maximize the operational efficiency and profitability of your lab with the Thermo Scientific™ TRACE™ 1600 Series Gas Chromatograph

کلیات کروماتوگرافی

روش­های کروماتوگرافی برای جداسازی اجزای موجود در مخلوط­ ها از یکدیگر استفاده می­ شوند. البته با توسعۀ تجهیزات الکترونیکی جدید، از این روش­ها برای شناسایی و اندازه­گیری اجزای مخلوط­ ها نیز استفاده می­ شود.
× پشتیبانی آنلاین