ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: 118304

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt

Pentane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®. CAS 22767-49-3, pH 5.5 – 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C)., for ion pair chromatography.
× پشتیبانی آنلاین