ساعت و تاريخ

بایگانی برچسب ها: Perkinelmer

Perkin Elmer Deuterium Lamps

Heraeus Perkin Elmer Deuterium Lamps Type DO 812 TJ – 80002783

طیف بینی زیر قرمز

طیف بینی زيرقرمز يکی از مهم ترين روش¬های تجزيه ای برای شناسايی ترکیبات شیمیایی است، به طوری که این روش یکی از مهم ترین روشهای تجزیه ای در دسترس متخصصین است.

PerkinElmer Lambda 265/365/465

Our family of industry-leading spectrophotometers deliver the performance, sampling flexibility, and ease-of-use you need to meet the demands of today for characterizing and developing products of tomorrow.

STA 6000 PerkinElmer

Detail Information STA 6000:

DSC 6000 PerkinElmer

Typical applications for the DSC 6000:
× پشتیبانی آنلاین