ستون HPLC

  • HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C18(L1) - ستون C18 پر شده از سیلیکاژل متداول‌ترین ماده پرکننده‌ی ستون HPLC است. سطح این ماده دارای گروه‌های سیلانول است. گروه‌های سیلانول بسیار قطبی هستند و می‌توانند با مولکول‌های غیرقطبی موجود در فاز مایع شما برهم‌کنش کنند. همچنین این گروه‌ها می‌توانند به عنوان سایت‌های پیوند شیمیایی عمل کنند. اندازه‌ی بزرگ سطح سیلیکاژل، ظرفیت جذب بالایی را […]
  • Waters XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm - HPLC Column XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm, 2 – 12pH Range, Low Silan. Act., 175 m2/g, EndCapped, Spher., 15% Carb. Load P/N: 186000496 USP: L1 Manufactor: Waters
  • HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C8(L7) - ZORBAX StableBond C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. P/N: 883975-906 similar: 883967-901 USB: L7 Manufactor: Agilent
  • Waters Spherisorb CN 250×4.6mm×5μm - HPLC Column Spherisorb Cyano (CN) Normal Phase, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/PAK, L10 2 – 8pH Range220 m2/g, Spher., 3.1 % Carbon Load P/N: PSS830915 USP: L10 Manufactor: Waters
  • Waters XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge - XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk P/N: 186000660 Manufactor: Waters
  • Waters XTerra MS C18 Cartridge - Waters XTerra MS C18 Cartridge, 3.5 µm, 2.1 x 50 mm P/N: 186000498 Manufactor: Waters
  • Symmetry C18 Column 5 µm, 3.9 mm X 150 - Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT046980 Manufactor: Waters
  • Symmetry C18 Column 5 µm, 4.6 mm X 150 - Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT045905 Manufactor: Waters
  • Pico-Tag C184 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk - Pico-Tag C18 Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT088131 Manufactor: Waters
  • طرح تعویض ستون مستهلک با نو -     شرکت فاطرشیمی نگارفناور در نظر دارد جهت سهولت تامین انواع ستون کروماتوگرافی مایع، طرح جایگزینی انواع ستون فرسوده با ستون نو را اجرا نماید.

× پشتیبانی آنلاین