نویسنده: آراز سیستم

HP-5 30m, 0.25mm, 0.25 μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

Magnesium sulfate anhydrous

Anhydrous magnesium sulfate is commonly used as a desiccant in organic synthesis due to its affinity for water and compatibility with most organic compounds.

تفاوت HPLC با GC

از مهمترین تفاوت های بین GC و HPLC می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

طیف سنجی اتمی

طیف سنجی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]

GC 8890 Agilent

دستگاه گاز کروماتوگرافی یا GC جهت آنالیز مولکولی کمپلکس ها کاربرد دارد. این مولکول ها بر اساس برهمکنش با فاز ساکن(ستون) و همچنین ترتیب دمای جوش از یکدیگر تفکیک شده و از انتهای ستون وارد دتکتور شده و شناسایی می شوند. وجود پیک در زمان خاص، نشان دهنده وجود نوع خاصی از مولکول و پهنای […]

GC 7890B

The 7890B Gas Chromatograph (GC) System is the world’s most widely used GC system. It features accurate temperature controls and precise injection systems, plus enhanced Electronic Pneumatic Control (EPC) modules for the best retention times.

Agilent Triple Quadrupole LC/MS MS 6470

The Agilent 6470A triple quadrupole LC/MS system delivers robust performance for commercial, regulatory, life sciences, and research applications. The 6470A UHPLC MS/MS system employs two technological advantages: Agilent Jet Stream ion source and curved geometry collision cell. These innovations enable you to reliably detect target compounds at low levels in diverse matrices, while achieving wide […]
× پشتیبانی آنلاین