دسته: ستون HPLC

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C18(L1)

ستون C18 پر شده از سیلیکاژل متداول‌ترین ماده پرکننده‌ی ستون HPLC است. سطح این ماده دارای گروه‌های سیلانول است. گروه‌های سیلانول بسیار قطبی هستند و می‌توانند با مولکول‌های غیرقطبی موجود در فاز مایع شما برهم‌کنش کنند. همچنین این گروه‌ها می‌توانند به عنوان سایت‌های پیوند شیمیایی عمل کنند. اندازه‌ی بزرگ سطح سیلیکاژل، ظرفیت جذب بالایی را […]

Waters XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm

HPLC Column XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm, 2 – 12pH Range, Low Silan. Act., 175 m2/g, EndCapped, Spher., 15% Carb. Load P/N: 186000496 USP: L1 Manufactor: Waters

HPLC Column 4.6 x 150 mm, 5 µm C8(L7)

ZORBAX StableBond C8, 4.6 x 150 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. P/N: 883975-906 similar: 883967-901 USB: L7 Manufactor: Agilent

Waters Spherisorb CN 250×4.6mm×5μm

HPLC Column Spherisorb Cyano (CN) Normal Phase, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/PAK, L10 2 – 8pH Range220 m2/g, Spher., 3.1 % Carbon Load P/N: PSS830915 USP: L10 Manufactor: Waters

Waters XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge

XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk P/N: 186000660 Manufactor: Waters

Waters XTerra MS C18 Cartridge

Waters XTerra MS C18 Cartridge, 3.5 µm, 2.1 x 50 mm P/N: 186000498 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 3.9 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT046980 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 4.6 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT045905 Manufactor: Waters

Pico-Tag C184 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk

Pico-Tag C18 Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT088131 Manufactor: Waters

طرح تعویض ستون مستهلک با نو

    شرکت فاطرشیمی نگارفناور در نظر دارد جهت سهولت تامین انواع ستون کروماتوگرافی مایع، طرح جایگزینی انواع ستون فرسوده با ستون نو را اجرا نماید.
× پشتیبانی آنلاین