دسته: کاتالوگ

کاتالوگ SPE SUPELCO

Downlod PDF: Solid Phase Extractions

قطعات کروماتوگرافی

لینک۱: انتخاب ستون GC            لینک۲: قطعات GC 7890B Agilent               لینک۳: فیلتر تصفیه گاز Gas clean filter   لینک۴: انتخاب کلیه قطعات مصرفی Agilent   لینک۵: راهنمای انتخاب ستون Agilent ZORBAX Eclipse XDB   لینک۶: انتخاب ستون HPLC لینک7:  انتخاب تیوب بر اساس رنگ لینک 8: GasCleanFilter User […]

قطعات اسپکتروسکوپی

لینک۱:قطعات جذب و نشر اتمی Agilent/VARIAN لینک۲:حد تشخیص AA و ICP لینک۳: جذب اتمی یا پلاسمای جفت شده القایی؟؟ لینک۴:قطعات جذب و نشر اتمی PerkinElmer لینک۵: اتنخاب قطعات اسپکتروسکوپی PerkinElmer
× پشتیبانی آنلاین