بایگانی برچسب ها: اثر زیمان افکت

iCE™ i3000 Series AAS Atomic Absorption

AAS iCE 3300 (Flame only)   AAS iCE 3400 (Furnace only) AAS iCE 3500 (Flame+Furnace only) Related applications: Spectroscopy Elemental Isotope Analysis

طیف سنجی اتمی

طیف سنجی اتمی متداول ترین روش تجزیۀ عناصر فلزی در نمونه های مختلف است، که اساس آن، تبدیل نمونه به بخار اتمی و بررسی نشر، جذب و فلوئورسانس آن است. مهم ترین قسمت در هر روش طیف‌سنجی اتمی، منبع تولید بخار اتمی از نمونه است. منابع و روش های متعددی، مانند شعله ها، قوس های […]

PinAAcle 900T

PinAAcle 900T Atomic Absorption Spectrometer For laboratories needing the best in both flame and THGA furnace atomic absorption (AA), the PinAAcle™ 900T is a combined flame/longitudinal Zeeman furnace system.
× پشتیبانی آنلاین