بایگانی برچسب ها: اسپکت

طیف سنجی فرابنفش- مرئی

طیف نورسنجی فرا بنفش – مرئی طیف نورسنجی جذبی در ناحیه فرا بنفش– مرئی، یکی از قدیمی ترین روش های فیزیکوشیمیایی برای تجزیه کمی و تعیین ساختار مولکولی است. طیف نورسنجی فرا بنفش– مرئی به طور عمده در تجزیه کمی استفاده می شود، ولی به صورت یک ابزار کمکی برای تعیین ساختار نیز استفاده می […]

Agilent Cary 60/100/300/4000

Our range of powerful and productive UV-Vis and UV-Vis-NIR molecular spectroscopy systems offers options for any optical application.

PerkinElmer Lambda 265/365/465

Our family of industry-leading spectrophotometers deliver the performance, sampling flexibility, and ease-of-use you need to meet the demands of today for characterizing and developing products of tomorrow.
× پشتیبانی آنلاین