بایگانی برچسب ها: مواد شیمیایی

 α-Ketoglutaric acid potassium

 α-Ketoglutaric acid potassium salt ≥i98% (enzymatic).

Titrisol

تیترازول مرک

Chlorobutan

Merck/ Sigma 1-Chlorobutane for liquid chromatography LiChrosolv®. CAS 109-69-3, chemical formula CH₃(CH₂)₃Cl., for liquid chromatography
× پشتیبانی آنلاین