بایگانی برچسب ها: 8890 GC System

HP-5 GC Column, 50 m, 0.32 mm, 1.05 µm, 5 inch cage

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

HP-1 15m, 0.25mm, 0.10 μm

 HP-1 GC Column, 15 m, 0.25 mm, 0.10 µm, 7 inch cage

HP-5MS, 30 m, 0.32 mm, 1.00 µm

HP-5MS Agilent J&W HP-5ms has very low bleed characteristics that are ideal for GC/MS.

HP-5 60m, 0.32mm, 1μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

HP-5 60m, 0.25mm, 0.25 μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

HP-5 30m, 0.25mm, 0.25 μm

HP-5 Precision-engineered and non-polar, Agilent J&W HP-5 delivers superb performance in a wide range of applications. This column is bonded, cross-linked and solvent-rinsable, and is equivalent to USP phase G27. HP-5 is in widespread use as a high-performing general-purpose column with high temperature limits.

GC 8890 Agilent

دستگاه گاز کروماتوگرافی یا GC جهت آنالیز مولکولی کمپلکس ها کاربرد دارد. این مولکول ها بر اساس برهمکنش با فاز ساکن(ستون) و همچنین ترتیب دمای جوش از یکدیگر تفکیک شده و از انتهای ستون وارد دتکتور شده و شناسایی می شوند. وجود پیک در زمان خاص، نشان دهنده وجود نوع خاصی از مولکول و پهنای […]
× پشتیبانی آنلاین