بایگانی برچسب ها: Column

Waters XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm

HPLC Column XTerra Shield RP18 5µm 4.6x250mm, 2 – 12pH Range, Low Silan. Act., 175 m2/g, EndCapped, Spher., 15% Carb. Load P/N: 186000496 USP: L1 Manufactor: Waters

Waters Spherisorb CN 250×4.6mm×5μm

HPLC Column Spherisorb Cyano (CN) Normal Phase, 80Å, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/PAK, L10 2 – 8pH Range220 m2/g, Spher., 3.1 % Carbon Load P/N: PSS830915 USP: L10 Manufactor: Waters

Waters XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge

XTerra MS C18 Sentry Guard Cartridge, 125Å, 5 µm, 3.9 mm X 20 mm, 2/pk P/N: 186000660 Manufactor: Waters

Waters XTerra MS C18 Cartridge

Waters XTerra MS C18 Cartridge, 3.5 µm, 2.1 x 50 mm P/N: 186000498 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 3.9 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT046980 Manufactor: Waters

Symmetry C18 Column 5 µm, 4.6 mm X 150

Symmetry C18 Column, 100Å, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT045905 Manufactor: Waters

Pico-Tag C184 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk

Pico-Tag C18 Column, 60Å, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pk P/N: WAT088131 Manufactor: Waters

قطعات کروماتوگرافی

لینک۱: انتخاب ستون GC            لینک۲: قطعات GC 7890B Agilent               لینک۳: فیلتر تصفیه گاز Gas clean filter   لینک۴: انتخاب کلیه قطعات مصرفی Agilent   لینک۵: راهنمای انتخاب ستون Agilent ZORBAX Eclipse XDB   لینک۶: انتخاب ستون HPLC لینک7:  انتخاب تیوب بر اساس رنگ لینک 8: GasCleanFilter User […]

CP-Sil 8 C8

CP-Sil 8 C8 J&W CP-Sil 8 CB GC Column, 15 m, 0.25 mm, 1.00 µm, 7 inch cage P/N: CP8521

CP-Sil 8 C8 for Amines

CP-Sil 8 C8 J&W CP-Sil 8 CB for Amines GC Column, 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm, 7 inch cage P/N: CP7598
× پشتیبانی آنلاین