دسته: Microwave digestion

مایکروویو دایجسشن یا هاضم نمونه چیست؟

مایکروویو دایجسشن ابزاری کارآمد برای هضم و تبدیل نمونه های جامد به محلول جهت آماده سازی آن نمونه برای آنالیز می باشد. آماده سازی نمونه یکی از مراحل ابتدایی انجام یک آزمایش می باشد.

Preekam COOLPEX Microwave Digestion

The Coolpex Smart Microwave Reaction System is an innovative microwave instrument

Preekam TOPEX+ Microwave Digestion

TOPEX+ microwave digestion system is the impressive product made by PreeKem, it has ideally combined advanced microwave technology and use-friendly
× پشتیبانی آنلاین