دسته: کروماتوگرافی

Agilent 5977C GC/MSD

یکی از انواع GC/MS Agilent دستگاه 5977C GC/MSD که یک سیستم روتین و واقعا سخت کار برای آنالیز ناخالصی های زیست محیطی و آزمایشات غذایی، آزمایشات شیمیایی و پتروشیمیایی و همچنین آنالیزهای پزشکی قانونی و ترکیبات دارویی طراحی و ساخته شده است.

Agilent Quadrupole Time of Flight LC/MS

The Revident LC/Q-TOF embodies the next generation of quadrupole time-of-flight instruments featuring truly innovative (electronic) instrument architecture together with instrument intelligence, a novel, ultrafast detector, and an updated, robust calibrant delivery system. Excelling in routine screening, high resolution, accurate-mass quantitation, identification of unknowns, and high-throughput testing, the Revident Q-TOF LC/MS system is ideal for small […]

Agilent 6495D Triple Quadrupole LC/MS

The new 6495 triple quadrupole LC/MS system is an ultrahigh-performance system built for research and testing labs investigating large batches of samples. Equipped with the latest, innovative iFunnel technology, this LC/MS/MS achieves ppq-level detection limits for the most challenging analytes in heavy matrix, for example in omics, food, and environmental analysis, while providing high precision […]

Agilent 6475 Triple Quadrupole LC/MS

The new Agilent 6475 triple quadrupole LC/MS is the latest evolution of the reliable LC/MS/MS workhorse customers trust the most. This sensitive, robust, and versatile triple quadrupole mass spectrometer employs several technological advantages like the superheated Agilent Jet Stream (AJS) ion source, curved and tapered collision cell, heated hyperbolic quadrupoles, and ± 20 kV high-energy […]

LC MS MS Waters Xevo TQD

the Xevo TQD is a highly advanced tandem quadrupole mass spectrometer development

ISQ™ 7610 Single Quadrupole GC-MS

To stay ahead, analytical testing laboratories need the ultimate confidence of a GC-MS system

GC MS ThermoFisher

The Agilent 5977B GC/MSD is the latest in the series of most trusted Single Quadrupole GC/MS systems. Made for labs that focus on applications such as environmental, chemical, petrochemical, food, forensic, pharmaceutical, and material testing.

GC MS 5977B

The Agilent 5977B GC/MSD is the latest in the series of most trusted Single Quadrupole GC/MS systems. Made for labs that focus on applications such as environmental, chemical, petrochemical, food, forensic, pharmaceutical, and material testing.

GC 8890 Agilent

دستگاه گاز کروماتوگرافی یا GC جهت آنالیز مولکولی کمپلکس ها کاربرد دارد. این مولکول ها بر اساس برهمکنش با فاز ساکن(ستون) و همچنین ترتیب دمای جوش از یکدیگر تفکیک شده و از انتهای ستون وارد دتکتور شده و شناسایی می شوند. وجود پیک در زمان خاص، نشان دهنده وجود نوع خاصی از مولکول و پهنای […]

GC 7890B

The 7890B Gas Chromatograph (GC) System is the world’s most widely used GC system. It features accurate temperature controls and precise injection systems, plus enhanced Electronic Pneumatic Control (EPC) modules for the best retention times.
× پشتیبانی آنلاین